เทศบาลเมืองกำแพงเพชรจัดโครงการอบรมผู้ประกอบการค้าร้าน-เสริมสวย หรือแต่งผม ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


เผยแพร่เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 246 ครั้ง


    เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคมพ.ศ. 2562 เวลา 08.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ชากังราวเทศบาลเมืองกำแพงเพชร นายนพพร ปานชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชรเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการอบรมผู้ประกอบการค้าร้าน-เสริมสวย หรือแต่งผม ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีนางศศิธร ศิริพงษ์ รองปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร กล่าวรายงานร่วมด้วย นายแพทย์ประดิษฐรุ่งพิบูลโสภิษฐ์ นายสมจิตร เกตุสุวรรณ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน สมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร และผู้เข้ารับการอบรม เข้าร่วมในพิธีเปิดกันอย่างพร้อมเพียง


    เนื่องจากปัจจุบันมีสถานประกอบการ ร้านค้าแต่งผม-เสริมสวยในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชรเกิดขึ้นจำนวนมากซึ่งสถานประกอบการส่วนใหญ่ยังไม่ได้มาตรฐานด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและยังไม่ผ่านการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลสถานบริการแต่งผม-เสริมสวย ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองกำแพงเพชร พ.ศ. 2544 กำหนดว่าการประกอบกิจการแต่งผม-เสริมสวย เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพจำเป็นต้องมีการจัดการดูแลภายในสถานประกอบการให้ถูกสุขลักษณะตามหลักสุขาภิบาลรวมทั้งมีการพัฒนาปรับปรุงให้ถูกสุขลักษณะทั้งด้านอุปกรณ์ลักษณะสถานที่ตลอดจนคุณสมบัติของช่างตัดแต่งผม ที่จะต้องเป็นผู้มีสุขภาพร่างกายดี สะอาดปราศจากโรคติดต่อต่างๆที่อาจแพร่เชื้อให้แก่ประชาชนที่มารับบริการได้ดังนั้นกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองกำแพงเพชรจึงได้จัดทำโครงการอบรมสุขาภิบาลผู้ประกอบการร้านแต่งผม-เสริมสวย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขึ้น


    โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความตระหนักและได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสาธารณสุขและข้อกำหนดด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมสถานบริการซึ่งผู้ผ่านการอบรมจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาสถานประกอบการที่ไม่ได้มาตรฐานและถูกต้องตามกฎหมายเทศบัญญัติของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ซึ่งจะทำให้ผู้รับบริการและผู้ให้บริการได้รับการบริการที่ดีมีคุณภาพและปลอดภัยจากโรคติดต่อ โดยผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้ประกอบการร้านแต่งผม-เสริมสวย ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชรจำนวน 80 ร้าน 80 คน ระยะเวลาการอบรมจำนวน 1 วันโดยได้รับการจัดสรรงบประมาณ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเทศบาลเมืองกำแพงเพชร และวิทยากรโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเมืองกำแพงเพชรภาพกิจกรรม