การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพีดีเทศบาลเมืองกำแพงเพชร


เผยแพร่เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 39 ครั้ง


    วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชากังราว 4 ชั้น 4 เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร โดยมี นายปกฤษณ์ คำเหลือง ปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เป็นประธาน ร่วมด้วยนางศศิธร ศิริพงษ์ รองปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนการงาน และผู้แทนประชาคมท้องถิ่น เพื่อนำร่างแผนพัฒนาฯ เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองกำแพงเพชรพิจารณาต่อไปภาพกิจกรรม