เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประชุมชี้แจงการประกอบกิจการที่เข้าลักษณะหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558


เผยแพร่เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 100 ครั้ง


    เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชากังราว 1 ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานในการเปิดประชุมชี้แจงการประกอบกิจการที่เข้าลักษณะหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 ร่วมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงานและผู้ประกิจการที่เข้าลักษณะหอพัก ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร โดยมี นายปกฤษณ์ คำเหลือง ปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดการประชุมชี้แจงในครั้งนี้


     นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร กล่าวว่า ในฐานะที่เป็นนายทะเบียนหอพักประจำท้องที่เทศบาลเมืองกำแพงเพชร พบว่าพื้นที่เขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร มีประชากรเข้ามาพักอาศัยหลายกลุ่มด้วยกัน เช่น กลุ่มคนทำงาน ข้าราชการ กลุ่มทำงานบริษัท ห้างร้าน กลุ่มรับจ้างทั่วไป กลุ่มนักเรียน นักศึกษา กลุ่มแรงงานต่างชาติ ซึ่งกลุ่มประชากรเหล่านี้ต้องหาเช่าที่พักอาศัย ซึ่งมีผู้ประกอบการอาคารที่มีลักษณะเป็นบ้านให้เช่า ห้องแบ่งเช่า อพาร์ทเม้นท์ คอนโดมิเนียม หรือหอพัก ผู้ประกอบกิจการหลายแห่งยังไม่ทราบ ไม่รู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการในลักษณะที่แตกต่างกัน การปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมายก็แตกต่างกันไป การประกอบกิจการหอพักเอกชนต้องดำเนินการปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 เพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชน ที่อยู่ระหว่างการศึกษาในสถานศึกษา ในระดับที่ไม่สูงกว่าปริญญาตรี และมีอายุไม่เกิน 25 ปี ผู้ประกอบกิจการหอพักเอกชนจะต้องขอใบอนุญาตจัดตั้งหอพักและขอใบอนุญาตเป็นผู้จัดการหอพัก โดยมีรายละเอียดการขออนุญาต ซึ่งการประชุมชี้แจง เผยแพร่ความรู้พระราชบัญญัติหอพัก 2558 ในวันนี้ หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบกิจการ เด็กและเยาวชนที่อยู่ระหว่างการศึกษา จะได้รับการดูแลจากท่านเสมือนเป็นลูกหลาน


    สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุมชี้แจงในครั้งนี้ สิบเนื่องจากการที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ถ่ายโอนภารกิจหอพักให้กับอง๕กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 โดยเทศบาลเมืองกำแพงเพชร มีผู้ประกอบการห้องพัก ห้องเช่าอยู่จำนวนมาก ที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจใน พ.ร.บ. หอพัก พ.ศ.2558 เพื่อให้การประกอบกิจการหอพักเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด จึงเชิญผู้ประกอบกิจการหอพัก ห้องแบ่งเช่าในเขตเทศบาล จำนวน 215 ราย มารับฟังคำชี้แจงประกอบกิจการอาคารให้เช่า ห้องแบ่งเช่า ที่ตนประกอบกิจการอยู่ โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร นายอัครภัทร นวัตถรักษา หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ มาให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบกิจการหอพักตาม พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ. 2558ภาพกิจกรรม