การอบรมให้ความรู้กับอาสาสมัครสาธารณสุข เขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.


เผยแพร่เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 171 ครั้ง


    เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ร่วมกับโรงพยาบาลกำแพงเพชร จัดการอบรมให้ความรู้กับอาสาสมัครสาธารณสุข เขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. ประจำปี 2562 โดยได้รับเงินจัดสรรงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกำแพงเพชร โดยมีนายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมในครั้งนี้ ร่วมด้วย นายนพพร ปานชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร , นายปริญญา เหล่าวชิรวงค์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร , นายปกฤษณ์ คำเหลือง ปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนการงานฯ เข้าร่วมในพิธีเปิดกันอย่างพร้อมเพรียง ในการจัดอบรมครั้งนี้ มีการประชุมวิชาการตามแนวทางหลักสูตรการอบรมฟื้นฟูอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในหัวข้อเรื่อง

1. การป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยคุณสมพร ดอกพิกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ และนายอนุพงษ์ พงษานิตร นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

2. การป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่


    โดยคุณกีรติวดี ฉัตรหลวง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และนางจงรักษ์ ศรีตะวัน นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ในการประชุมวันนี้ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ทางชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้รับมอบเงินทุนสนับสนุนการดำเนินของชมรมฯ จากคุณสมพร ดอกพิกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จำนวน 10,000 บาทและนายปริญญา เหล่าวชิรวงค์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร มอบเงินสมทบให้อีก 2,000 บาท โดยมี อสม.เข้ารับการอบรม จำนวน 205 คน จาก 27 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชรภาพกิจกรรม