การประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562


เผยแพร่เมื่อวันที่ 13 ส.ค. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 56 ครั้ง


    เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร นายเฉลิมศักดิ์ เพชรเฉิดฉิน รองประธานสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 17 เปิดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยมี นางศศิธร ศริพงษ์ ทำหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ร่วมด้วยฝ่ายบริหาร นำโดย นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร และรองนายเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร 3 คน คือ นางโชติกา ฐิตะชนภัค นายเสกสรรค์ สุวรรณวัฒนา และนายนพพร ปานชัย พร้อมด้วยสภานิติบัญญัติ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร สำหรับการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ในครั้งนี้ มีระเบียบวาระการประชุมเพื่อให้สภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชรพิจารณาดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 (สำนักปลัดเทศบาล)

ระเบียบวาระที่ 3 ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ในวาระที่ 1 (กองวิชาการและแผนงาน)

พร้อมกันนี้สภาเทศบาลฯได้ร่วมกันพิจารณาและมีมติเห็นชอบ ในทุกญัตติภาพกิจกรรม