นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เข้าเยี่ยมเยือนผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่รับผิดชอบ เขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร


เผยแพร่เมื่อวันที่ 13 ส.ค. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 54 ครั้ง


    เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายนพพร ปานชัย รองนายกเทศบาลเมืองกำแพงเพชร นายปริญญา เหล่าวชิรวงค์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร นายปกฤษณ์ คำเหลือง ปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร นายแพทย์กำชัย รังสิมันต์ไพบูลย์ และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เข้าเยี่ยมเยือนผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่รับผิดชอบ เขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร พร้อมมอบสิ่งของอุปโภคจำเป็นอีกจำนวนหนึ่ง เนื่องด้วยเทศบาลเมืองกำแพงเพชร มีภารกิจเกี่ยวกับการให้บริการสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์แก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้ผู้ประสบปัญหาทางสังคมให้สอดคล้องกับศักยภาพและบริบทความพร้อมด้านทรัพยากรชุมชนท้องถิ่นที่มีอยู่ ซึ่งเทศบาลเมืองกำแพงเพชรได้ให้บริการสวัสดิการทางสังคมโดยการออกเยี่ยมบ้านและฟื้นฟูผู้ป่วยติดเตียงติดบ้านกลุ่มผู้ป่วยต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร พร้อมให้ความรู้แก่ผู้ดูแลผู้ป่วย เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ให้มีทักษะในการดูแลผู้ป่วยโดยการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริง และได้รับการฟื้นฟูอย่างถูกต้องต่อเนื่อง


     ผู้ป่วยจะสามารถใช้ชีวิตประจำวันและอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข เทศบาลเมืองกำแพงเพชรจึงได้จัดทำโครงการเยี่ยมบ้านและฟื้นฟูผู้ป่วยติดเตียงติดบ้าน ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชรขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยนอนติดเตียง(Home Ward / Home Care) และเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับผู้ดูแลมากขึ้นภาพกิจกรรม