นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการใส่ใจวัยใสในการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


เผยแพร่เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 187 ครั้ง


    เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09:00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ชากังราวเทศบาลเมืองกำแพงเพชร นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชรเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการใส่ใจวัยใสในการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 ร่วมด้วย นางโชติกา ฐิตะชนภัค รองนายกเทศมนตรีฯ นายปริญญา เหล่าวชิรวงค์ เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ รองปลัดเทศบาลฯหัวหน้าส่วนการงานฯ วิทยากร และผู้เข้าร่วมโครงการ เข้าร่วมในพิธีเปิดกันอย่างพร้อมเพียง


    จากสภาพปัญหาสังคมในปัจจุบันเยาวชนมีพฤติกรรมทางเพศที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคทางเพศสัมพันธ์เช่นกามโรคโรคเอดส์และยังมีผลพวง กับปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมทำให้ส่งผลกระทบถึงการติดยาอนาคตของเยาวชนครอบครัวสังคมและประเทศชาติ ได้ เครือข่ายชมรมผู้ติดเชื้อจังหวัดกำแพงเพชรร่วมกับสำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชรได้เล็งเห็นความสำคัญกับปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการใส่ใจวัยใสในการป้องกันโรคทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ขึ้นเพื่อป้องกันการเกิดโรคทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์และการป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมกับเยาวชนในสถานศึกษาเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร


    โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร มีความรู้เกี่ยวกับโรคทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ รวมถึงการป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมและสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติ เพื่อตนเองและผู้อื่นได้ โดยมีสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 7 สถาบันได้แก่ โรงเรียนชากังราว ,โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม , โรงเรียนวัชรวิทยา , โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร, วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร , วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร , และวิทยาลัยภักดีพาณิชยการและเทคโนโลยีภาพกิจกรรม