การติดตามประเมินผลงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น


เผยแพร่เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 96 ครั้ง


    เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ภายใต้การนำของนายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ต้อนรับคณะกรรมการและทีมพี่เลี้ยงระดับอำเภอดำเนินการติดตามประเมินผล งานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น นำทีมโดยนายสมจิตร เกษสุวรรณ์ , นางจิลภัทร ทรัพย์ประชา ,นางสาวกรรณิการ์ สวนสวรรค์, และนางสาวขวัญนภา ก๊กศรี


     เพื่อตรวจประเมินการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด เพื่อให้กองทุนหลักประกันสุขภาพ มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน และมีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยมีนางปัทมา พวงมาลัย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองกำแพงเพชรและผู้ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

    

     ซึ่งการติดตามประเมินผล งานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นในครั้งนี้ มีกรอบการประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพ ได้กำหนดการพิจารณาไว้ 4 ด้านคือ

1) ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุน

2)ด้านประสิทธิภาพการบริหารเงินจ่ายกองทุน

3) ด้านประสิทธิผลการสนับสนุนโครงการ

4) ด้านประสิทธิภาพผลการได้รับประโยชน์เชิงรูปประธรรม (ทางสุขภาพ)


ภาพกิจกรรม