นายนพพร ปานชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร นำคณะเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาด ออกดำเนินการเดินรณรงค์แจกใบปลิวตาม โครงการถนนปลอดถังขยะ


เผยแพร่เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 94 ครั้ง


    เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ บริเวณหน้าศูนย์การค้าจังหวัดกำแพงเพชร ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้มอบหมายให้ นายนพพร ปานชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร นำคณะเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาด ออกดำเนินการเดินรณรงค์แจกใบปลิวตาม โครงการถนนปลอดถังขยะขึ้น เพื่อให้เส้นทางและทางเท้าในพื้นที่เป้าหมายไม่มีถังขยะหรือสิ่งกีดขวางบนทางเท้าและท้องถนน เนื่องเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เป็นพื้นที่รองรับและเป็นทางผ่านของนักท่องเที่ยว สู่สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ และจังหวัดใกล้เคียง ปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการปรับปรุง ภูมิทัศน์ พัฒนาความสะอาด โดยเฉพาะที่หรือทางสาธารณะให้สะอาดตาสวยงามให้เป็นภาพลักษณ์ที่ดีของท้องถิ่น ไม่มีขยะตกค้างหรือขยะล้นถัง เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้จัดทำโครงการถนนปลอดถังขยะขึ้น เพื่อให้เส้นทางและทางเท้าในพื้นที่เป้าหมายไม่มีถังขยะหรือสิ่งกีดขวางบนทางเท้าและท้องถนน ดังนั้น เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จึงขอความร่วมมือจากประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เพื่อสร้างเมืองกำแพงเพชรของเราให้มีความสวยงาม ดังนี้

1. ให้ทุกบ้านจัดหาถังขยะเล็ก หรือ ถุงดำสำหรับใส่ขยะของตนเอง

2. ให้ทุกบ้านนำขยะมาตั้งวางไว้ตามเวลาที่กำหนด

3. จ่ายค่าธรรมเนียมรักษาความสะอาดรายเดือน หรือ รายปี เพื่อนำมาพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

- กรณีต้องการตัดตันไม้,กิ่งไม้หรือมีเศษวัสดุชิ้นใหญ่ แจ้งได้ที่ กองช่าง หมายเลขโทรศัพท์ 055-718200 ต่อ 347

- กรณีรถเสียหรือเปลี่ยนแปลงเวลาการจัดเก็บขยะ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าผ่านทางประธานชุมชน

- การเก็บขยะไม่ตรงตามกำหนดเวลา โทรแจ้งฝ่ายรักษาความสะอาด หมายเลขโทรศัพท์ 055-714012


    โดยประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการกำแพงเพชรสวยด้วยมือเรา คือ

1. เพื่อความสะอาดในสถานที่หรือทางสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

2. ลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัดหาถังรองรับขยะ

3. ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ทำให้สามารถลดปริมาณขยะที่ต้องจัดเก็บได้


    พร้อมกันนี้ได้จัดตู้คอนเทนเนอร์ จำนวน 10 จุด เพื่อรองรับขยะจากชุมชน ณ บริเวณดังต่อไปนี้

1.ตลาดไนท์ฯ

2.ตลาดศูนย์

3.โรงเรียนเทศบาล 1

4.สวนน้ำริมปิง

5.โรงเรียนชากังราว

6.โรงเรียนเทศบาล 2

7.ห้างแมคโคร

8.สหกรณ์ครู

9.โรงเรียนวัชรวิทยา

10.โรงเรียนอนุบาลวาริน


     การพัฒนาเมืองน่าอยู่และชุมชนน่าอยู่ ต้องอาศัยความเข้มแข็งของชุมชน และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในสังคม รวมพลังพัฒนาให้เมืองมีความสงบ สะอาด ปลอดภัย มีระเบียบวินัย มีเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง เพื่อให้ประชาชนจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดไป บ้านเมืองจะสะอาดอยู่ที่มือท่าน ด้วยความปรารถนาดีจาก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกำแพงเพชร