อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เข้ารับใบประกาศนียบัตร อสม. ดีเด่นสาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน จากนายแพทย์ปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร


เผยแพร่เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 466 ครั้ง


    วันที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. งานส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ร่วมกับชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร พร้อมด้วยนางสาวปราณี ประเสริฐศักดิ์ เข้ารับใบประกาศนียบัตร อสม. ดีเด่นสาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน จากนายแพทย์ปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมวชิปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร


    ซึ่งสืบเนื่องจาก งานส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ร่วมกับชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร คัดเลือก อสม. ดีเด่นสาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน เพื่อเข้ารับการประกวดคัดเลือกเป็น อสม.ดีเด่น ในระดับจังหวัด เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ผลการประกวด อสม.ปราณี ประเสริฐศักดิ์ อสม.ชุมชนวัดกะโลทัย ได้รับการคัดเลือกเป็น อสม.ดีเด่น สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน ระดับจังหวัดกำแพงเพชร


ภาพกิจกรรม