โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เข้าร่วมรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง


เผยแพร่เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 192 ครั้ง


    โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคการนำเสนอผลงานและการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของชมรมผู้สูงอายุ" ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พร้อมทั้งนำผลงานประจำปี 2562 ของศูนย์พัฒน าคุณภาพชีวิตฯ มานำเสนอในการอบรมครั้งนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่การดำเนินงานให้แก่ชมรมผู้สูงอายุจากต่างอำเภอ ของจังหวัดกำแพงเพชรภาพกิจกรรม