เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือในการคัดกรองสุขภาพประชาชน


เผยแพร่เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 93 ครั้ง


    เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือในการคัดกรองสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัยตามแผนปฏิบัติการ ให้กับทีมสุขภาพภาคประชาชน เขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ตามโครงการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้ประชาชน โดยทีมสุขภาพภาคประชาชน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ปีงบประมาณ 2563 ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ซึ่งวันนี้ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ร่วมด้วย นางโชติกา ฐิตะชนภัค , นายนพพร ปานชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร , นายปกฤษณ์ คำเหลือง ปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนการงานฯ เข้าร่วมในพิธีเปิดกันอย่างพร้อมเพรียง


    ทั้งนี้ ก่อนการประชุมทาง อสม.เมืองกำแพงเพชรได้ร่วมใจกันทำบุญตักบาตรถวายเพลพระจำนวน 9 รูป จากวัดเสด็จ เพื่อเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว จากนั้น เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการในการดูแลสุขภาพประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ให้กับทีมสุขภาพภาคประชาชน เขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ในหัวข้อเรื่อง

1. การสำรวจข้อมูลผู้พิการ และความต้องการอุปกรณ์กาย โดยคุณชญาดา ญาณะพันธ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลกำแพงเพชร

2. การคัดกรองโรคซึมเศร้าด้วยแบบคัดกรอง 2 คำถาม โดยคุณกุลสินี สาพาที พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และคุณจงรักษ์ ศรีตะวัน นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

3. การฝึกปฏิบัติการใช้แบบสำรวจข้อมูลการสำรวจข้อมูลผู้พิการ และความต้องการอุปกรณ์กาย และแบบคัดกรองโรคซึมเศร้าด้วย 2 คำถาม

    โดยคุณกุลสินี สาพาที พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร และชมรม อาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองกำแพงเพชร โดยมีทีมสุขภาพภาคประชาชนเข้าร่วมการประชุม จำนวน 210 คน จาก 27 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชรภาพกิจกรรม