เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ให้สาธารณชนได้ทราบ


เผยแพร่เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 66 ครั้ง


    เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองกำแพงเพชร นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร นำพนักงาน และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความสุจริตของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ในการประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตเมือง ประจำเดือน ร่วมด้วย นายนพพร ปานชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ,นางโชติกา ฐิตะชนภัค รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ,นายปกฤษณ์ คำเหลือง ปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียง


     ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564) และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดิน ที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตแสะประพฤติมิชอบในภาครัฐ กำหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐและตอบสนองความต้องการ พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาขุน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการ รวมถึงยกระดับให้กับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น


     เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้กำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อเป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และค่านิยมสำหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือและปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นๆ โดยมุ่งมั่นที่จะนำหน่วยงานให้ดำเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต จึงกำหนดแนวทางให้ส่วนราชการในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชรถือปฏิบัติและดำเนินการ ดังนี้

1. บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนอง ความต้องการของประชาชนด้วยการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม

2. ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม น้ำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต

3. ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ส่งเสริมการดำเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอน และเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการดำเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ

4. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองกำแพงเพชร 5. กรณีพบการทุจริตจะตำเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงสุดกับผู้ที่ทุจริต อย่างจริงจัง จึงประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตนี้ให้สาธารณชนได้ทราบต่อไป


ภาพกิจกรรม