การประชุมหัวหน้าส่วน เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562


เผยแพร่เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 62 ครั้ง


    เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วน เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ร่วมด้วย นางโชติกา ฐิตะชนภัค รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร, คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ปลัดเทศบาล , รองปลัดเทศบาล , ผู้อำนวยการกอง , ผู้อำนวยการสถานศึกษา, และหัวหน้าส่วนการงานในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร สำหรับการประชุมหัวหน้าส่วน เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำเดือนนั้น เป็นการประชุมติดตามโครงการ และรับฟังการรายงานผลการปฏิบัติงานของกองงานต่างๆ ในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร รวมถึงการมอบนโยบายของคณะผู้บริหาร เพื่อให้ทุกหน่วยงานได้รับทราบและนำไปปฏิบัติอย่างพร้อมเพรียงและสอดคล้องกัน โดยมุ่งหวังผลสำเร็จเพื่อประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ และรวมถึงข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยภาพกิจกรรม