เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร


เผยแพร่เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 105 ครั้ง


    เมื่อวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร นายเฉลิมศักดิ์ เพชรเฉิดฉิน รองประธานสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 17 เปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562 โดยมี นางศศิธร ศริพงษ์ ทำหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ร่วมด้วยฝ่ายบริหาร นำโดย นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร และรองนายเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร 2 คน คือ นางโชติกา ฐิตะชนภัค และนายนพพร ปานชัย พร้อมด้วยสภานิติบัญญัติ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร สำหรับการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562 ในครั้งนี้ มีระเบียบวาระการประชุมเพื่อให้สภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชรพิจารณาดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 (สำนักปลัดเทศบาล)

ระเบียบวาระที่ 3 ญัตติ เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล เมืองกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กองวิชาการและแผนงาน)

ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบให้ธนาคารกรุงไทย ขอเช่าสถานที่เพื่อติดตั้ง เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) (สำนักปลัดเทศบาล)

ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กองสาธารณสุขฯ)

ระเบียบวาระที่ 6 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (กองสาธารณสุขฯ)

    พร้อมกันนี้สภาเทศบาลได้ร่วมกันพิจารณาและมีมติเห็นชอบ ในทุกญัตติภาพกิจกรรม