การอบรมให้ความรู้กับอาสาสมัครสาธารณสุข เขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำเดือน มกราคม 2563


เผยแพร่เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2563

เข้าชมแล้วทั้งหมด 84 ครั้ง


    เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ร่วมกับโรงพยาบาลกำแพงเพชร ได้จัดให้มีการอบรมให้ความรู้กับอาสาสมัครสาธารณสุข เขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำเดือน มกราคม 2563 ตามโครงการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้ประชาชน โดยทีมสุขภาพภาคประชาชน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ปีงบประมาณ 2563 ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ซึ่งวันนี้ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการอบรมฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เข้าร่วมในพิธีเปิดกันอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งในการจัดอบรมครั้งนี้ เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการในการดูแลสุขภาพประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ให้กับทีมสุขภาพภาคประชาชน เขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ในหัวข้อเรื่อง

1. โรคพิษสุนัขบ้า

2.การสำรวจการขึ้นทะเบียนสุนัข / แมว ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 โดยคุณปกรณ์ ดีสิน สัตวแพทย์อาวุโส กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองกำแพงเพชร และนายประธง อินทา สัตวแพทย์ประจำสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองกำแพงเพชร

3.การฝึกปฏิบัติการใช้แบบสำรวจการขึ้นทะเบียนสุนัข / แมว ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 โดยคุณกุลสินี สาพาที พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร และชมรม อาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองกำแพงเพชร


    โดยมีทีมสุขภาพภาคประชาชนเข้าร่วมการประชุม จำนวน 210 คน จาก 27 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร


ภาพกิจกรรม