โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำชุมชน ประจำปี 2563


เผยแพร่เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2563

เข้าชมแล้วทั้งหมด 125 ครั้ง


    วันศุกร์ ที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. ห้องประชุมชากังราว 1 (ชั้น 4) เทศบาลเมืองกำแพงเพชร นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานในโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำชุมชน ประจำปี 2563 ร่วมด้วย คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนการงาน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดประชุมตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำชุมชน (ครั้งที่ 2) ใน เพื่อเป็นการติดตามและประสานงานกับผู้นำชุมชนในการสร้างความเข้มแข็งชุมชน ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับส่วนราชการได้เป็นอย่างดีและต่อเนื่อง กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ประธานคณะกรรมการชุมชน กรรมการชุมชน ทั้ง 27 ชุมชน จำนวน 80 คนภาพกิจกรรม