โครงการอบรมปฐมนิเทศ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่เข้ารับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ ของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำปี 2563


เผยแพร่เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2563

เข้าชมแล้วทั้งหมด 138 ครั้ง


    เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานในโครงการอบรมปฐมนิเทศพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ที่เข้ารับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ ของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำปี 2563 ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงานและพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่เข้ารับการบรรจุแต่งตั้งใหม่


    เนื่องด้วย ตามแผนอัตรากำลังสามปี พ.ศ.2561-2563 เทศบาลเมืองกำแพงเพชรได้มีอัตรากำลังว่างและมีการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างใหม่อยู่เสมอ ซึ่งผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เข้ามารับราชการและปฏิบัติงานในเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการที่ต้องถือปฏิบัติ ตลอดจนขั้นตอนระเบียบต่าง ๆ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ เทศบาลเมืองกำแพงเพชรได้เล็งเห็นความสำคัญที่จะต้องสร้างองค์ความรู้ สร้างความพร้อมในการที่จะเข้ามาปฏิบัติงาน ให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างได้รับทราบถึงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ คือ

1. เพื่อให้พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างมีความรู้ ความเข้าใจในมาตรฐานทั่วไป หลักเกณฑ์ วิธีการ และระเบียบที่เกี่ยวข้องที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น การลา การประเมินผลการปฏิบัติงาน ฯลฯ

2. เพื่อให้พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง มีความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง

3. เพื่อให้พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ในองค์การมีวิสัยทัศน์ที่ดีในการปฏิบัติงาน

4. เพื่อให้พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ในองค์กรปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการนำคุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึก ที่ดีในการให้บริการที่ดีแก่ประชาชนภาพกิจกรรม