โครงการอบรมพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศของผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน และพนักงานเทศบาล ประจำปี 2563


เผยแพร่เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 2563

เข้าชมแล้วทั้งหมด 56 ครั้ง


    เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 ห้องชากังราว 4 ชั้น 4 เทศบาลเมืองกำแพงเพชร นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศของผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน และพนักงานเทศบาล ประจำปี 2563 โดยมีนายปกฤษณ์ คำเหลือง ปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ในนามคณะกรรมการจัดโครงการอบรมพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศของผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน และพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2563 กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการในครั้งนี้


    เนื่องด้วยเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เป็นเทศบาลขนาดใหญ่ มีภารกิจหน้าที่ที่ต้องดูแลทุกข์สุขของประชาชนให้มีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี โดยต้องมีการให้บริการที่ดีตอบสนองทุกความต้องการของประชาชนให้ดีที่สุด และเพื่อให้มีการตอบสนองการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จึงได้จัดอบรมและพัฒนาและเสริมสร้างสมรถนะองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศของผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน และพนักงานเทศบาล ปีงบประมาณ 2563 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ คือ

1. เพื่อให้บุคลากรในองค์กรมีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์เพิ่มมากขึ้น

2. เพื่อให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างมีวิสัยทัศน์ที่ดีในการปฏิบัติงาน

3. เพื่อเปิดโอกาศให้บุคลากรในองค์ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์

4. เพื่อให้พนักงานเทศบาล มีความตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนเองเกิดแรงบันดาลใจมีความภาคภูมิใจในตน


    ซึ่งการอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 18 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้อำนวยการกองทุกกอง และได้รับเกียรติจากนางสุวรรณี บุญญาโยธิน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร และคณะทีมงาน มาเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ในครั้งนี้


ภาพกิจกรรม