การประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2563


เผยแพร่เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2563

เข้าชมแล้วทั้งหมด 74 ครั้ง


    วันที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร นายนพพร ปานชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2563 โดยมีวาระการประชุม เนื่องจากมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพได้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนฯ จำนวน 11 โครงการ เรื่องติดตามและรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว รายงานประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 สรุปรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2562 และสรุปรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 โดยมีเรื่องเพื่อให้คณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เทศบาลเมืองกำแพงเพชร พิจารณาโครงการที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพที่เสนอขอรับงบประมาณ จากกองทุนฯ ปีงบประมาณ 2563 ดังนี้

1.โครงการกำจัดเหาในเด็กวัยเรียน รร.วัดคูยาง 29,036 บาท

2.โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ด้านทันตกรรมในเด็กวัยเรียน รร.วัดคูยาง 48,377 บาท

3.โครงการกำจัดเหาในเด็กวัยเรียน รร.ท.1 4,420 บาท

4.โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ด้านทันตกรรมในเด็กวัยเรียน รร.ท.1 23,970 บาท

5.โครงการกำจัดเหาในเด็กวัยเรียน รร.ท.2 9,962 บาท

6.โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ด้านทันตกรรมในเด็กวัยเรียน รร.ท.2 19,620 บาท

7.โครงการกำจัดเหาในเด็กวัยเรียน รร.ท.3 1,870 บาท

8.โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ด้านทันตกรรมในเด็กวัยเรียน รร.ท.3 3,041 บาท

9.โครงการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทย 50,000 บาท

10.โครงการใส่ใจวัยใสในการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ 58,000 บาท

11.โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ เป็นเงิน 95,000 บาท


    คณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้พิจารณาโครงการทั้ง 11 โครงการ เป็นเงิน 343,296 บาท โดยเห็นชอบทุกโครงการ และนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่เพื่ออนุมัติโครงการต่อไป


ภาพกิจกรรม