โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เตรียมความพร้อมรับมือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019


เผยแพร่เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2563

เข้าชมแล้วทั้งหมด 245 ครั้ง


    ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ งานป้องกันและควบคุมโรค โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ดำเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อรับสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยดำเนินการเฝ้าระวัง คัดกรองโรค และป้องกันควบคุมโรค ดังนี้

1. ณ โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

    - จุดซักประวัติ ดำเนินการซักประวัติอาการและวัดไข้ พร้อมแจกหน้ากากอนามัยให้กับผู้รับบริการที่มีอาการไข้ ไอ น้ำมูก

    - ทุกแผนกของโรงพยาบาลฯ มีการตั้งแอลกอฮอล์เจลเพื่อฆ่าเชื้อให้กับผู้รับบริการ

    - ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 สถานการณ์ของโรค และการดูแลและป้องกันตนเอง

2. ณ สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

    - จุดประชาสัมพันธ์ และห้องทะเบียนราษฎร์ มีจุดให้บริการแอลกอฮอล์เจลและหน้ากากอนามัย และแผ่นความรู้เกียวกับโรคและการป้องกันตนเองให้กับผู้รับบริการภาพกิจกรรม