การอบรมให้ความรู้กับอาสาสมัครสาธารณสุข เขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. ประจำปี 2563


เผยแพร่เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2563

เข้าชมแล้วทั้งหมด 494 ครั้ง


    เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ร่วมกับโรงพยาบาลกำแพงเพชร จัดการอบรมให้ความรู้กับอาสาสมัครสาธารณสุข เขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. ประจำปี 2563 โดยได้รับเงินจัดสรรงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกำแพงเพชร โดยมีนางโชติกา ฐิตะชนภัค รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมในครั้งนี้ ร่วมด้วย นายนพพร ปานชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ,สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนการงานฯ เข้าร่วมในพิธีเปิดกันอย่างพร้อมเพรียง


    ในการจัดการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการในการดูแลสุขภาพประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ให้กับทีมสุขภาพภาคประชาชน เขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ในหัวข้อเรื่อง

1. โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยคุณกีรติวดี ฉัตรหลวง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

2. การตรวจคุณภาพเกลือเสริมไอโอดีนในชุมชน โดยใช้ I-Kit โดยคุณกุลสินี สาพาที พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

3. การฝึกปฏิบัติการใช้น้ำยาตรวจคุณภาพเกลือเสริมไอโอดีน I-Kit โดยคุณกุลสินี สาพาที พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร และทีมงานสุขภาพภาคประชาชน


    นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมตามแนวคิด “เปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์” ซึ่งเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมและลดขยะในชุมชนเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร โดยมีทีมสุขภาพภาคประชาชนเข้าร่วมการประชุม จำนวน 210 คน จาก 27 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชรภาพกิจกรรม