เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ครองแชมป์การประกวดร้องเพลง "ลูกทุ่งเสียงทอง - ท้องถิ่นกำแพงเพชร" ประจำปี 2563


เผยแพร่เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2563

เข้าชมแล้วทั้งหมด 165 ครั้ง


    เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ เวทีกลาง บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดร้องเพลง "ลูกทุ่งเสียงทอง - ท้องถิ่นกำแพงเพชร" ในงานประเพณี "นบพระ -เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร" ประจำปี 2563 ร่วมด้วยนายเทวัญ หุตะเสวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ,นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร,นายสุนทร รัตนากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร, นายมานพ ปัทมาลัย นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ,นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร และหัวหน้าส่วนราชการ ,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ, นายอำเภอ,ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีเปิดกันอย่างพร้อมเพรียง


    นายไอศูรย์ ดีรัตน์ ท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร ในนามของคณะกรรมการดำเนินการประกวดร้องเพลง "ลูกทุ่งเสียงทอง -ท้องถิ่นกำแพงเพชร" กล่าวว่า ตามที่จังหวัดกำแพงเพชร ได้กำหนดจัดงานประเพณี "นบพระ -เล่นเพลงและงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร" ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 7-16 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของบรรพบุรุษไทยในอดีตกาลให้อนุชนรุ่นหลังได้ยึดถือปฏิบัติเป็นแบบอย่าง ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชร ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายยิ่งขึ้น ในการนี้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร สันนิบาตเทศบาลจังหวัดกำแพงเพชร ชมรมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดกำแพงเพชร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพดำเนินการประกวดร้องเพลง "ลูกทุ่งเสียงทอง -ท้องถิ่นกำแพงเพชร" ซึ่งผู้เข้าร่วมการประกวดฯ ล้วนเป็นผู้บริหาร สมาชิกสภา เข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง หรือลูกจ้าง ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งสิ้น


    ซึ่งการกระกวดร้องเพลงในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการประกวด จำนวนทั้งสิ้น 13 ทีม (นักร้อง 13 คน /หางเครื่อง 110 คน) ประกอบด้วย ผู้เข้าร่วมการประกวดในนามขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 1 ทีม เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จำนวน 1 ทีม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอ 11 อำเภอ ๆ ละ 1 ทีม โดยมีทีมที่ชนะเลิศในครั้งนี้ประกอบด้วย

    #ประเภทนักร้อง

รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ อำเภอบึงสามัคคี

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ อําเภอขาณุวรลักษบุรี

รางวัลขวัญใจท้องถิ่น ได้แก่ อำเภอคลองลาน

    #ประเภทหางเครื่อง

รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ อําเภอขาณุวรลักษบุรี

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ อำเภอลานกระบือ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ อำเภอเมืองกำแพงเพชร

รางวัลขวัญใจเมืองกำแพง ได้แก่ อำเภอเมืองกำแพงเพชรภาพกิจกรรม