โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชรร่วมกับโรงพยาบาลกำแพงเพชร ดำเนินการเจาะเลือดให้กับผู้ป่วยความดันโลหิตสูงและเบาหวาน ประจำปี 2563


เผยแพร่เมื่อวันที่ 3 มี.ค. 2563

เข้าชมแล้วทั้งหมด 143 ครั้ง


    เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชรร่วมกับโรงพยาบาลกำแพงเพชรดำเนินการเจาะเลือดให้กับผู้ป่วยความดันโลหิตสูงและเบาหวาน ประจำปี 2563 โดยมีนายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ลงพื้นที่เพื่อให้กำลังใจพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ที่เข้าร่วมตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนของโรคให้กับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน ในครั้งนี้ด้วย


    ซึ่งการดำเนินงานในครั้งนี้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการรักษาของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีเป้าหมายเป็นผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน ที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ทั้งสิ้นื1,238 คน ซึ่งต้องได้รับการตรวจเพื่อประเมินภาวะแทรกซ้อนของโรค ด้วยการเจาะตรวจเลือด การตรวจปัสสาวะ การวัดความดันโลหิต การชั่งน้ำหนัก วัดความสูง และการวัดเส้นรอบเอว โดยมีกำหนดการตรวจประเมินภาวะเสี่ยงเป็นเวลา10 วัน นับตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563


    ซึ่งปัญหากลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญและถือว่าเป็น “ภัยเงียบ”เพราะเป็นโรคที่ไม่ปรากฏอาการ โดยประชาชนที่เสี่ยงหรือป่วย ถ้าไม่ได้รับการวินิจฉัยและการรักษาที่เหมาะสมก็อาจเกิดภาวะแทรกซ้อน อาจเสียชีวิตเฉียบพลัน หรืออาจเกิดความพิการที่ไม่อาจแก้ไขได้ เช่น โรคไตวาย ตาบอด โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ


ภาพกิจกรรม