การอบรมให้ความรู้กับอาสาสมัครสาธารณสุข เขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำเดือน มีนาคม 2563


เผยแพร่เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2563

เข้าชมแล้วทั้งหมด 255 ครั้ง


    เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ร่วมกับโรงพยาบาลกำแพงเพชร ได้จัดให้มีการอบรมให้ความรู้กับอาสาสมัครสาธารณสุข เขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำเดือน มีนาคม 2563 ตามโครงการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้ประชาชน โดยทีมสุขภาพภาคประชาชน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ปีงบประมาณ 2563 ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกำแพงเพชร โดยมีนายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ และมอบนโยบายแนวทางในการปฏิบัติงาน พร้อมให้ขวัญและกำลังใจแก่ ทีมสุขภาพภาคประชาชน ร่วมด้วยนางโชติกา ฐิตะชนภัค รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ,นายปริญญา เหล่าวชิรวงค์ เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ, นางทิวาพรรณ สหอารักขา ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร , นายอภิวิชณ์ ธิรินทอง นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร ,สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนการงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีเปิดกันอย่างพร้อมเพรียง มีนายปกฤษณ์ คำเหลือง ปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร กล่าวรายงานในการจัดการประชุมครั้งนี้ ซึ่งเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการในการดูแลสุขภาพประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ให้กับทีมสุขภาพภาคประชาชน เขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ในหัวข้อเรื่อง


1. โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยคุณชญาดา ญาณะพันธ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลกำแพงเพชร

2. การคัดกรองตนเอง สำหรับผู้สงสัยโรคโควิด-19 ด้วยตนเอง ออนไลน์ โดยคุณกุลสินี สาพาที พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

3. การฝึกปฏิบัติการใช้แบบคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ และการใช้แบบประเมินคัดกรองโรคโควิด ตามแนวทาง “อสม.เคาะประตูบ้าน ต้านโควิด-19”


    โดยคุณกุลสินี สาพาที พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร และทีมงานสุขภาพภาคประชาชน โดยมีทีมสุขภาพภาคประชาชนเข้าร่วมการประชุม จำนวน 210 คน จาก 27 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร นอกจากนี้ยังมีการภาพกิจกรรม