โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ออกให้บริการตรวจคัดกรองโรคเรื้อรัง และให้ความรู้การใช้หน้ากากป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในชุมชนพัฒนาท้องถิ่น


เผยแพร่เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2563

เข้าชมแล้วทั้งหมด 245 ครั้ง


วันที่11 มีตาคม 2563 ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพง ได้สั่งการให้ โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ออกให้บริการตรวจคัดกรองโรคเรื้อรังให้กับประชาชนอายุ 35 ปี ขึ้นไปพร้อมให้บริการหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่และบริการให้วัคซีนหัด หัดเยอรมัน(MR) และหัด คางทูม หัดเยอรมัน (MMR) แก่เด็กอายุ 1-12ปี และให้ความรู้การใช้หน้ากากป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในชุมชนพัฒนาท้องถิ่นภาพกิจกรรม