เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ดำเนินการล้างทำความสะอาดตลาดสดและฉีดพ่นโซเดียมไฮโปคลอไรท์ 6% ฆ่าเชื้อโรค เพื่อป้องกันไวรัสโคโรน่า Covid – 19


เผยแพร่เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2563

เข้าชมแล้วทั้งหมด 490 ครั้ง


    เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ร่วมด้วยนายปริญญา เหล่าวชิรวงค์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ,นายปกฤษณ์ คำเหลือง ปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ,รองปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ร่วมกิจกรรมโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า Covid – 19


    เนื่องด้วยสถานการแพร่ระบาดของ ไวรัสโคโรน่า Covid – 19 ที่มีโน้มการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้น เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จึงได้วางมาตรการเชิงรุก เพื่อป้องกัน ควบคุมสถานการณ์ สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน โดยในวันนี้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมใจกันทำการล้างทำความสะอาดตลาดสดและฉีดพ่นโซเดียมไฮโปคลอไรท์ 6% ฆ่าเชื้อโรค ทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ ตลาดสดริมปิง ตลาดสดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร (หอนาฬิกา) ตลาดสดต้นโพธิ์ และตลาดไนท์บาซาร์ และได้ดำเนินการล้างถนน ตามแผนปฏิบัติงานลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก ของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ทั้งนี้ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้มีการสั่งการให้ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชนอย่างต่อเนื่องด้วยอีกด้วยภาพกิจกรรม