สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดกิจกรรม Big Cleaning Day


เผยแพร่เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2563

เข้าชมแล้วทั้งหมด 68 ครั้ง


    เมื่อวันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day ร่วมด้วย นางโชติกา ฐิตะชนภัค รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ,นายปริญญา เหล่าวชิรวงค์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร , นายเฉลิมพล เพชรเฉิดฉิน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร,รองปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนการฯ และพนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เข้าร่วมในพิธีเปิดกันอย่างพร้อมเพรียง


    โดยมีนายปกฤษณ์ คำเหลือง ปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร กล่าวรายงาน ซึ่งกิจกรรม 5 ส. ซึ่งมีหน้าที่ในการขับเคลื่อนกิจกรรม ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและให้ได้มาตรฐาน ตามนโยบายของผู้บริหาร ประกอบกับวันนี้ตรงกับวันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 ซึ่งเป็นวันท้องถิ่นไทย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอม ขึ้นเป็นสุขาภิบาลตำบลท่าฉลอม ซึ่งเป็นจุด เริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชน และเป็นการถือกำเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย ประกอบกับเพื่อขับคลื่อนโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ให้เป็นรูปธรรม สร้างความสมัครสมานสามัคคี ความปรองดองสมานฉันท์ และจากสถานการณ์ ปัจจุบันประเทศไทยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า(โควิด 19) ที่ระบาดอย่างรุนแรง เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว และรวมทั้งลดฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งปัญหาเหล่านี้มีผลต่อสุขภาพกับตัวเราเอง และบุคคลอื่นที่อยู่ร่วมกันในสังคมและชุมชนเดียวกัน คณะผู้บริหาร จึงได้กำหนดจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อให้ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันทำความสะอาดสำนักงานพื้นที่ภายในห้องทำงานและพื้นที่ที่บริการประชาชน รวมทั้งสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานของกิจกรรม ๕ ส. โดยในวันนี้ได้กำหนดพื้นที่ทำกิจกรรมดังนี้


1.ภายในห้องทำงานของทุกห้องให้พนักงาน เจ้าหน้าที่รับผิดชอบพื้นที่ของตนเอง

2.ห้องประชุมทุกห้อง พื้นผิว ห้องโถง แต่ละชั้น ห้องน้ำ ห้องสุขาภายในสำนักงานมอบแม่บ้านดำเนินการ

3.ห้องผู้บริหาร ห้องปลัดเทศบาล ห้องรองปลัดเทศบาล มอบให้หน้าห้องดำเนินการ

4.บริเวณระเบียงอาคารสำนักงานบริเวณระเบียงและพื้นผิวอาคารฝั่งด้านทางเข้า มอบกองช่างและฝ่ายปกครองร่วมกันทำความสะอาด ก็บกวาด ล้ง และฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค

5.บริเวณระเบียงอาคารสำนักงานบริวณระเบียงและพื้นผิวอาคารฝั่งด้านทางออกมอบกองสาธารณสุขและกองชงสุขาภิบาลร่วมกันทำความสะอาด เก็บกวาด ล้ง และฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค 6.บริเวณโดยรอบสำนักงานเทศบาล มอบกองช่างและฝ่ายปกครองร่วมกับทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้า ตกแต่งตันไม้ให้สวยงามภาพกิจกรรม