นายปกฤษณ์ คำเหลือง ปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ลงพื้นที่ให้ความรู้และขอความร่วมมือปฏิบัติตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินกับผู้ประกอบกิจการค้าในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร


เผยแพร่เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2563

เข้าชมแล้วทั้งหมด 63 ครั้ง


    เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 นายปกฤษณ์ คำเหลือง ปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ร่วมด้วย นางปัทมา พวงมาลัย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ให้ความรู้ และขอความร่วมมือปฏิบัติตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินกับ ผู้ประกอบกิจการค้าในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร


    ตามที่รัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร เมื่อ 26 มีนาคม 2563 บังคับใช้มาตรการขมวด และเร่งด่วน เพื่อควคุมการระบดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด -19 และรณรงค์ให้ประชาชน "อยู่บ้าน หยุดซื้อ เพื่อชาติ" เพื่อลดการแพร่เชื้อของโรคดังกล่าว จากสถานการณ์ทำให้ประชาชน เปลี่ยนพฤติกรรม โดยสั่งอาหารจากบริการส่งอาหารเป็นจำนวนมากจึงต้องมีมาตรการป้องกัน ให้ผู้ทำหน้าที่บริการส่งอาหารมีความปลอดภัย จากการติดเชื้อหรือไม่เป็นผู้แพร่เชื้อโรคเสียเอง ดังนั้น จึงขอความร่วมมือท่าน ในฐานะผู้ประกอบการ ให้ปฏิบัติดังนี้

1.ต้องจัดให้มีมาตรการคัดกรองผู้ทำหน้าที่บริการส่งอาหาร ก่อนออกให้บริการ เช่น ตรวจวัดไข้ หรือ สังเกตุอาการ หากพบผู้ต้องสงสัยว่าจะติดโรค ต้องแจ้งเจ้าหน้ที่ของเทศบาลเมืองกำแพงเพชรทันที

2. ต้องจัดให้มีหน้ากากอนามัย และเจลฆ่าเชื้อ ให้แก่ผู้ทำหน้ที่บริการส่งอาหารทุกคน และต้องทำ ความสะอาดมือทุกครั้ง ก่อนและหลังรับ-ส่งอาหาร

3. ขณะรอรับอาหาร ต้องให้มีระยะห่างจากบุคคลอื่น หรือเพื่อนร่วมงานไม่น้อยกว่า 1 เมตร

4. ห้ามนั่งมั่วสุมกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป


ภาพกิจกรรม