เทศบาลเมืองกำแพงเพชรดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563


เผยแพร่เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2563

เข้าชมแล้วทั้งหมด 142 ครั้ง


    เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2563 นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ และหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นเพื่อให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและผู้ผู้ปฏิบัติงาน ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามประกาศของกรมปศุสัตว์ เรื่อง ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ณ ชุมชนวัดกะโลทัย และชุมชนสิริจิตร


    เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้ลงทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในสุนัขและแมวในชุมชน พร้อมประชาสัมพันธ์ขอให้ประชาชนที่เป็นเจ้าของสุนัขและแมว ที่ได้สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์เรียบร้อยแล้ว นำสัตว์เลี้ยงมาเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และเพื่อให้ประชาชนมีจิตสำนึก และความรับผิดชอบ นำสุนัขและแมวที่เลี้ยงไว้ไปรับการฉีดวัคซีน ให้ครบทุกครัวเรือน เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษสุนัขบ้า ลดอาการดุร้าย และลดจำนวนสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของ ซึ่งเป็นการลดความเสี่ยง ของประชาชนจากโรคพิษสุนัขบ้า ทำให้เกิดผลดีต่อสุขภาพ ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต โดยมีวัตถุประสงค์

1. เพื่อให้สุนัขและแมวที่มีเจ้าของ/ ไม่มีเจ้าของ ได้รับบริการฉีดวัคซีน ตามโครงการ

2. เพื่อสร้างจิตสำนึกและความรับผิดชอบของผู้เลี้ยงสัตว์ ได้มีส่วนร่วมโดยนำสัตว์ที่เลี้ยงมารับบริการ

3. เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ให้มีพฤติกรรมการเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงที่ถูกต้อง


    และพร้อมกันนี้เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ขอความร่วมมือประชาชน กรุณาอย่าให้ที่อาศัยและอาหารแก่สุนัขจรจัด เพราะอาจเป็นอันตรายต่อสมาชิกในครอบครัวของท่าน และหากพบว่าสุนัขตัวใดแสดงอาการของโรคพิษสุนัขบ้า โปรดแจ้งเทศบาลเมืองกำแพงเพชรโดยด่วน เพื่อดำเนินการต่อไปภาพกิจกรรม