โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ประจำปี ๒๕๖๓


เผยแพร่เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2563

เข้าชมแล้วทั้งหมด 209 ครั้ง


    วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โรงพยาบาลชุมชน ชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ เบาหวาน หลอดเลือดสมอง ไตวาย มะเร็ง กลุ่มผู้สูงอายุ ๖๕ ปีขึ้นไปในขุมชนวัดกะโลทัยและชุมชนพัฒนาท้องถิ่น


     สำหรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ประจำปี ๒๕๖๓ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ร่วมกับโรงพยาบาลกำแพงเพชร ดำเนินกิจกรรม" ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๓" ตามที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนฯ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร แต่เนื่องจากวัคซีนที่ได้รับจัดสรรมีจำนวนจำกัด จึงจะดำเนินการฉีดในกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับการฉีดวัคซีน โดยให้กับผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงดังนี้

๑. ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวายและเบาหวาน ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างได้รับยาเคมีเพื่อบำบัด

๒. ผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปี ขึ้นไป

๓. เด็กอายุ ๖ เดือน ถึง ๒ ปี

๔. หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ ๕ เดือนขึ้นไป

๕. ผู้พิการทางสมอง ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ไต้

๖. ผู้ป่วยโรคธารัสซีเมีย และผู้มีภูมิคุ้มกันบกพร่องและผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ

๗ โรคอ้วน (น้ำหนัก มากกว่า ๑๐๐ กก. หรือ BMI มากกว่า ๓๕ กก. /ตร.ม.)


    ซึ่งจะดำเนินการให้กับผู้ป่วยที่มีประวัติรับการรักษา ณ โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชรและคลินิคหมอครอบครัวทั้ง ๒ แห่ง ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายก่อน ส่วนประชา ชนทั่วไปที่เป็นกลุ่มเสี่ยงทั้ง ๗ กลุ่มข้างต้น จะดำเนินการในส่วนวัคซีนที่เหลือตามจำนวนที่ได้รับจัดสรร


ภาพกิจกรรม