เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดประชุมชี้แจงโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลใต้ดิน


เผยแพร่เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2563

เข้าชมแล้วทั้งหมด 84 ครั้ง


    เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชากังราว ๑ ชั้น ๔ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดประชุมชี้แจงโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลใต้ดิน ๑ จังหวัด ๑ ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ โดยมี นายองอาจ สังคหัตถากร ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร เป็นตัวแทนของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร และคณะกรรมการชุมชนที่อยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จำนวน 5 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนวัดคูยาง ชุมชนเพชรชูทรัพย์ ชุมชนป่ามะปราง ชุมชนวิจิตร และชุมชนเพชรกะรัต มาเข้าร่วมรับฟังความเป็นมาของโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลใต้ดิน


     นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจง และกล่าวความเป็นมาของ โครงการ ๑ จังหวัด ๑ ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ ๑๐ ที่จังหวัดกำแพงเพชร และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร มีแผนจัดทำโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลใต้ดิน บริเวณถนนวิจิตร ๒ ตั้งแต่สามแยกวัดคูยาง ถึงสี่แยกร้านกิตติโภชนา ระยะทาง ๖๐๐ เมตร (สองฝั่งทาง ระยะทาง ๑,๒๐๐ เมตร) โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงระบบในการเพิ่มปริมาณการจ่ายไฟฟ้าตามความต้องการพลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของเมือง ทำให้ภูมิทัศน์ของเมืองมีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย และเกิดความปลอดภัยต่อของประชาชนที่สัญจรไปมาโดยการนำสายไฟฟ้าสายสื่อสาร สายต่าง ๆ ที่พาดผ่านเสาไฟฟ้าจนดูยุ่งเหยิงไม่เป็นระเบียบลงไปไว้ใต้ดิน หรือที่เรียกว่าระบบเคเบิ้ลใต้ดิน จึงได้จัดการประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ดำเนินการ ๕ ชุมชน ในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลใต้ดินฯ และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘


    ในการนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร นำโดย นายวันชัย เพชรมา ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับ การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค เขต ๒ ภาคเหนือ พิษณุโลก ได้นำเสนอรายละเอียดของโครงการดังกล่าวให้คณะกรรมการชุมชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ดำเนินการได้รับทราบ พร้อมกันนี้ ได้ตอบข้อซักถามของผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงอย่างละเอียด เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน ในการดำเนินการในการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลใต้ดิน ๑ จังหวัด ๑ ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ต่อไปภาพกิจกรรม