การประชุมวิชาการคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดกำแพงเพชร


เผยแพร่เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2563

เข้าชมแล้วทั้งหมด 73 ครั้ง


    วันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร นายแสน ผิวลออ นายกเทศมนตรีตำบลวังยาง ประธานสันนิบาตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดการประชุมวิชาการคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาล จำนวน ๕๕ คน


     ตามที่ สันนิบาตเทศบาลจังหวัดกำแพงเพชร มีนโยบายที่จะมุ่งดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โดยการส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลและองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบอื่นๆ ภายในจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาระบบการเมืองท้องถิ่น การพัฒนาคุณภาพในการจัดให้บริการสาธารณะตามหลักการกระจายอำนาจและเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการบริหารงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ประกอบกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ได้มีการแก้ไขปรับปรุง เปลี่ยนแปลงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการและการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อคุณภาพการบริหารงานท้องถิ่นและการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลที่จะสร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชน


    ดังนั้นเพื่อให้สมาชิกสันนิบาตเทศบาลจังหวัดกำแพงเพชรได้มีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการมีความรู้ความเข้าใจในภารกิจและอำนาจหน้าที่ตามระเบียบกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดจนสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลในจังหวัดกำแพงเพชรจึงจัดการประชุมทางวิชาการคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลความเข้าใจในเรื่องของระเบียบและกฎหมายที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารราชการของเทศบาลในจังหวัดกำแพงเพชรให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในท้องถิ่นต่อไปภาพกิจกรรม