เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ต้อนรับคณะนิเทศ ติดตามการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่


เผยแพร่เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2563

เข้าชมแล้วทั้งหมด 70 ครั้ง


    วันที่ 10 กรกฏาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกำแพงเพชร นายปกฤษณ์ คำเหลือ ปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ร่วมด้วย รองปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและเทศบาลเมืองกำแพงเพชร และผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับคณะนิเทศติดตาม กำกับ การตำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ประกอบด้วย นางวสุชา ยุติธรรมสถิต พยาบาลวิชาชีพ นางกรรณิการ์ สวนสวรรค์ ผอ.รพ.สต.บ้านไร่ และนายสมจิตร เกษสุวรรณ์ จพ.สธ.ชำนาญงาน ตามโครงการสนับสนุนกลไกและกระบวนการหนุนเสริมการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ปีงบประมาณ 2563 ซึ่งมีกิจกรรมติดตามการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยทีมพี่เลี้ยงสนับสนุนและพัฒนาการบริหารจัดกร กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ระดับอำเภอ อำเภอเมืองกำแพงเพชร


     เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้เตรียมรับ การนิเทศ ติดตามการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยจัดเตรียมเอกสารตามแบบประเมินการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อรองรับการตรวจจากคณะกรรมกรและร่วมตอบคำถาม ซึ่งกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลเมืองกำแพงเพชรได้รับการประเมินด้วยคะแนน 90 คะแนน ระดับ A+ภาพกิจกรรม