การประชุมผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) ประจำปีการศึกษา 2563


เผยแพร่เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2563

เข้าชมแล้วทั้งหมด 8 ครั้ง


    วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) ประจำปีการศึกษา 2563 พร้อมด้วย นางโชติกา ฐิตะชนภัค รองนายกเทศมนตรีฯ ,นายปริญญาเหล่าวชิรวงศ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี นายเฉลิมศักดิ์ เพชรเฉิดฉิน รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลฯ ,นายปกฤษณ์ คำเหลือง ปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมในครั้งนี้ โดยในเวลา 07.00 น.ทางโรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) ได้ประกอบพิธีทำบุญโรงเรียน เพื่อความเป็นศิริมงคล จากนั้นเป็นการประชุมผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) ประจำปีการศึกษา 2563


    โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาของโรงเรียน และชี้แจงนโยบายของคณะผู้บริหาร ตลอดจนแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธภาพที่ดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง เพื่อรับทราบเรื่องการเรียนการสอน รวมทั้งรับเงินค่าเครื่องแบบ และค่าอุปกรณ์การเรียน โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช่จ่าย ร่วมทั้งมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน จำนวน 132 ทุน รวมเป็นเงิน 103,100 บาท พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไปภาพกิจกรรม