โรงเรียนเทศบาล 1 (กริกกฤตยาอุปถัมภ์) เปิดสำนักงานธนาคารขยะรีไซเคิล ตามวิถีพอเพียง


เผยแพร่เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2563

เข้าชมแล้วทั้งหมด 11 ครั้ง


    เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดสำนักงานธนาคารขยะรีไซเคิล ตามวิถีพอเพียง โรงเรียนเทศบาล ๑ (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์)ร่วมด้วย นางโชติกา ฐิตะชนภัค รองนายกเทศมนตรีฯ ,นายปริญญาเหล่าวชิรวงศ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี นายเฉลิมศักดิ์ เพชรเฉิดฉิน รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลฯ , นายปกฤษณ์ คำเหลือง ปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร , ผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกันอย่างพร้อมเพรียง โดยมีนายสมเกียรติ มาลา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 (กริกกฤตยาอุปถัมภ์) กล่าวรายงาน    เนื่องด้วยโรงเรียนเทศบาล 1 (กริกกฤตยาอุปถัมภ์) ได้จัดรูปแบบการจัดการเรียนรู้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาจัดทำโครงการสถานศึกษาพอเพียง เสริมสร้างการมีจิตสาธารณะ มีจิตสำนึกในการช่วยลดภาวะโลกร้อน ผ่านกิจกรรมฐานการเรียนรู้ธนาคารขยะรีไซเคิล ตามวิถีพอเพียง ของกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใแก่นักเรียนในการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง เพื่อลดปริมาณขยะ ซึ่งนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อตัวนักเรียนเองและสิ่งแวดล้อมแล้วยังเป็นการสร้างรายได้เสริมแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองอีทาหนึ่งด้วย ซึ่งได้รับวามร่วมมือจากทุกภาคส่วน ตั้งแต่คณะกรมการสถานศึกษา คณะครู บุคลากภายในสถานศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน แม่ครัว ตลอดจนผู้ประกอบการร้านค้าภายในสถานศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อให้นักเรียน ๆ มีความรู้ความข้าใจและตระหนักถึงปัญหาขยะ

2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรีย มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทางควบคู่กับการพัฒนาโรงเรียน

3. เพื่อลดปริมาณขยะในโรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์)ภาพกิจกรรม