นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดป้าย โรงเรียนธนคารเทศบาล 1 ( เกริกกฤตยาอุปถัมภ์ )


เผยแพร่เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2563

เข้าชมแล้วทั้งหมด 10 ครั้ง


    เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดป้าย โรงเรียนธนคารเทศบาล 1 ( เกริกกฤตยาอุปถัมภ์ ) ร่วมด้วย นางโชติกา ฐิตะชนภัค รองนายกเทศมนตรีฯ ,นายปริญญาเหล่าวชิรวงศ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี นายเฉลิมศักดิ์ เพชรเฉิดฉิน รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลฯ , นายปกฤษณ์ คำเหลือง ปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร , ผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกันอย่างพร้อมเพรียง


    นายสมเกียรติ มาลา ผู้อำนวยการสถานศึกษา กล่าวว่า ตามที่โรงเรียนเทศบาล 1 ( เกริกกฤตยาอุปถัมภ์ ) ได้จัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ให้ประชาชนชาวไทย มีความเป็นอยู่อย่างพอเพียงรู้จักการประหยัด อดออม ไม่สุรุ่ย สุร่าย ไม่ฟุ่มเฟือย ซึ่งสอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนในเรื่องของการประหยัดและอดออม ดังนั้นโรงเรียนเทศบาล 1 ( เกริกกฤตยาอุปถัมภ์ )ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากำแพงเพชรได้จัดโครงการโรงเรียนธนคารเทศบาล 1 ( เกริกกฤตยาอุปถัมภ์ ) ขึ้นตามวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและนักเรียนมีการออมทรัพย์ อย่างสม่ำเสมอ

2 เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนรู้หลักการบริหาร และการบริการที่ถูกต้อง

3. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการทำงาน ร่วมกับผู้อื่น

4. เพื่อเสริมสร้างลักษณะนิสัย ต้านความรับผิดชอบให้กับนักเรียน

5. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักใช้เวลา ในการทำกิจกรรม ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม


    ในการจัดโครงการรงเรียนธนาคารในการครั้งมีบุคลากรในโรงเรียน จำนวน 51 คนและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการคือ นักเรียนชั้นอนุบาล ถึง ประถศึกษาปีที่ 6 จำนวน 570 คนภาพกิจกรรม