การประชุมผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) ประจำปีการศึกษา 2563


เผยแพร่เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 2563

เข้าชมแล้วทั้งหมด 26 ครั้ง


    วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) ประจำปีการศึกษา 2563 พร้อมด้วย นางโชติกา ฐิตะชนภัค รองนายกเทศมนตรีฯ ,นายปริญญาเหล่าวชิรวงศ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี นายเฉลิมศักดิ์ เพชรเฉิดฉิน รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลฯ ,นายปกฤษณ์ คำเหลือง ปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมในครั้งนี้


    โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาของโรงเรียน และชี้แจงนโยบายของคณะผู้บริหาร ตลอดจนแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธภาพที่ดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง เพื่อรับทราบเรื่องการเรียนการสอน รวมทั้งรับเงินค่าเครื่องแบบ และค่าอุปกรณ์การเรียน โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช่จ่าย ร่วมทั้งมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน จำนวน 120 ทุน ทุนละ 500 บาท รวมเป็นเงิน 60,000 บาท พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไปภาพกิจกรรม