นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย"


เผยแพร่เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 2563

เข้าชมแล้วทั้งหมด 78 ครั้ง


    เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย" ร่วมด้วยปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เข้าร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมาก


     เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรคมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคดังกล่าว ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยดำเนินการให้ความรู้ คำแนะนำ การดูแลเฝ้าระวังป้องกันตนเอง และการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพช ทั้งนี้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ร่วมกับชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขฯ เขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร


     จึงได้จัดกิจกรรมจิตอาสา"เราทำดีด้วยหัวใจ" ภายใต้ชื่อ จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยให้อาสาสมัครสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่สรารณสุขฯ ร่วมรณรงค์ดังกล่าว โดยมุ่งเน้น กิจกรรม Big Cleaning บริเวณที่มีน้ำขัง การกำจัดขยะหรือภาชนะที่มีน้ำขัง เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยเน้น ชุมชน วัด โรงเรียน ตลอดจนเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะช่วยในการป้องกันและควบคุมโรคที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรคได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพภาพกิจกรรม