เครือข่ายชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชรร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน


เผยแพร่เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 2563

เข้าชมแล้วทั้งหมด 66 ครั้ง


    วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เครือข่ายชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการปฐมพยาบาล เบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน พร้อมทั้งมีการฝึกปฏิบัติการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับหมอหมู่บ้านเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ภายใต้โครงการฝึกอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับงบอุดหนุนเฉพาะกิจ จากเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ซึ่งการอบรมในวันนี้เป็นการอบรมรุ่นที่ 4 (ชุมชนวัดกะโลทัย ชุมชนวังคาง ชุมชนเจริญสุข) โดยผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยผู้นำชุมชน อสม. และประชาชนเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จำนวน 63 คน ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากโรงพยาบาลกำแพงเพชร โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร มีประเด็นวิชาการ คือ


1. การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน โดยคุณอารีรัตน์ บุษย์ศรีเจริญ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลกำแพงเพชร

2. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ และสมุนไพรใกล้ตัว


     โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ซึ่งการอบรมครั้งนี้ยึดหลัก social distancing ตามมาตรการการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคและลดการสัมผ้สกันอย่างใกล้ชิดภาพกิจกรรม