พิธีเปิดโครงการแข่งขันทักษะวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ สถานีบริการรถไฟฟ้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร


เผยแพร่เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 2563

เข้าชมแล้วทั้งหมด 15 ครั้ง


    เมื่อวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ สถานีบริการรถไฟฟ้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการแข่งขันทักษะวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ร่วมด้วยนางโชติกา ฐิตะชนภัค รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร, นางทิวาพรรณ สหอารักขา ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น ,นายชรินทร์ ไชยะ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ,นางสาวปัทมา อยู่บ้านคลอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร,นายศุภชัย ศรีงาม ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรนางศรีรัตน์ วงค์วิรัตน์ ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีเปิดกันอย่างพร้อมเพรียง


    นายสุนทร รัตนากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ในนามคณะจัดทำโครงการกล่าวว่า ตามพระราชบัญญัติกรศึกษาแห่ชาติ พ.ศ.2542ว่าด้วยการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยให้ดำเนินการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการการเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จกประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติจริง ให้ทำเป็น คิดเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง ปลูกฝังคุณธรรมดนิยมที่ดีงามและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร จึงตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา ด้วยการเรียนรู้ด้วยตนเอง ของครูและนักเรียน จึงได้จัดโครงการแข่งขันทักษวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งเป็นโครงการที่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 6 โดยมีการจัดกิจกรรม ดังนี้

1.ประกวด แข่งขัน กิจกรรมความรู้ทางวิชการแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้และครูผู้สอน ในแต่ละระดับชั้น และกิจกรรมส่งเสริมการแสดงความสามารถด้านต่างๆโดยได้รับความร่วมมือในการจัดการแข่งขัน คือ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร, โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยอุปถัมภ์) ,โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน)และโรงเรียนเทศบาล 3 (อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม),

2.จัดนิทรศการมีชีวิต เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดกำแพงเพชรโดยถือปฏิบัติตมมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ควิด-19)และในปีงบประมาณ 2563มีข้าราชการสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชรที่เกษียณอายุราชการและเป็นผู้สร้างคุณความดีด้านการศึกษาจนเป็นที่ประจักษ์ จำนวน 17 ท่าน เพื่อเป็นการตอบแทนข้าราชการและลูกจ้างประจำ ที่ได้รับราชการมาด้วยความขยันหมั่นเพียร อุทิศตนรับใช้ประเทศชาติมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานโดยได้สร้างคุณงามความดีและประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้อง จึงได้จัดทำเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณสืบไปภาพกิจกรรม