โครงการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคให้ประชาชน โดยทีมสุขภาพภาคประชาชน ประจำปี 2563


เผยแพร่เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2563

เข้าชมแล้วทั้งหมด 6 ครั้ง


    เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์โรงเรียนวัดคูยาง เทศบาลเมืองกำแพงเพชร นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคให้ประชาชน โดยทีมสุขภาพภาคประชาชน ประจำปี 2563 ร่วมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน เข้าร่วมในพิธีเปิดกันอย่างพร้อมเพรียง


    นางสุกัญญา สุทธิชาติ รองประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองกำแพงเพชร กล่าวว่าจากการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ที่ผ่านมา อสม.และแกนนำสุขภาพ ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ตระหนักในความสำคัญของภาวะสุขภาพของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ทั้ง 27 ชุมชน โดยปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาโดยตลอด ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข เขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ร่วมกับเทศบาลเมืองกำแพงเพชร และโรงพยาบาลกำแพงเพชร ได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนในกลุ่มวัยต่างๆ ได้รับบริการคัดกรองด้านสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ แกนนำสุขภาพทุกคน ได้รับความรู้ และพัฒนาศักยภาพทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา สามารถนำไปใช้ในการบริการประชาชนในชุมชนได้มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ชุมชนห่างไกลโรคระบาดต่างๆ ซึ่งมีแกนนำสุขภาพทั้ง 27 ชุมชน ในเขตเทศบาลฯ จำนวน 210 คน ได้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติ ฝึกทักษะการดูแลสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัยอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เทศบาลเมืองกำแพงเพชรยังทำพิธี มอบเข็มเชิดชูเกียรติแก่ อสม. ผู้ปฏิบัติงานครบ 10 ปี 20 ปี และประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมหมอประจำบ้าน จังหวัดกำแพงเพชร อีกด้วย


    ซึ่งในการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากเทศบาลเมืองกำแพงเพชร โรงพยาบาลกำแพงเพชร และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังควง โดยใช้งบประมาณที่ชมรม อสม.ขอรับการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการฯ เป็นเงิน 240,000 บาทภาพกิจกรรม