การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือในการคัดกรองสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัยตามแผนปฏิบัติการ ให้กับทีมสุขภาพภาคประชาชน เขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำเดือน ตุลาคม 2563


เผยแพร่เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 2563

เข้าชมแล้วทั้งหมด 34 ครั้ง


    เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ร่วมกับโรงพยาบาลกำแพงเพชร ได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือในการคัดกรองสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัยตามแผนปฏิบัติการ ให้กับทีมสุขภาพภาคประชาชน เขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ตามโครงการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้ประชาชน โดยทีมสุขภาพภาคประชาชน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ปีงบประมาณ 2564 โดยได้รับเงินจัดสรรงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกำแพงเพชร โดยมีนายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชรเป็นประธานเปิด ร่วมด้วย นายนพพร ปานชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ,สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนการงานฯ เข้าร่วมในพิธีเปิดกันอย่างพร้อมเพรียง


    ทั้งนี้นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร มอบนโยบายแนวทางในการปฏิบัติงาน พร้อมให้ขวัญและกำลังใจแก่ ทีมสุขภาพภาคประชาชน ในการจัดการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการในการดูแลสุขภาพประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ให้กับทีมสุขภาพภาคประชาชน เขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ในหัวข้อเรื่อง

1. โรคมะเร็งเต้านม / โรคมะเร็งปากมดลูก โดยคุณชญาดา ญาณะพันธ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลกำแพงเพชร

2. การประเมินและคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ โดยคุณกุลสินี สาพาที พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และคุณจงรักษ์ ศรีตะวัน นักวิชาการสาธารณสุขโรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

3. การฝึกปฏิบัติการใช้แบบคัดกรองพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ โดยคุณกุลสินี สาพาที พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร และทีมงานสุขภาพภาคประชาชน โดยมีทีมสุขภาพภาคประชาชนเข้าร่วมการประชุม จำนวน 180 คน จาก 27 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร


    ทั้งนี้ผู้บริหารมอบกระเป๋าผ้าเพื่อใช้ในการใส่อุปกรณ์เพื่อลงปฏิบัติให้กับ อสม.และแกนนำสุขภาพเทศบาลเมืองกำแพงเพชร โดยการประชุมครั้งนี้ได้ยึดหลักการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19ภาพกิจกรรม