องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ แก่เทศบาลเมืองกำแพงเพชร โครงการ “การส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุต พริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ปี 2563


เผยแพร่เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 2563

เข้าชมแล้วทั้งหมด 17 ครั้ง


    ด้วยเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้สมัครเข้าร่วมโครงการ “การส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุต พริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในระบบบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกในระดับท้องถิ่น ซึ่งได้ดำเนินการตามโครงการแล้วเสร็จ เมื่อเดือนมิถุนายน 2563 แล้วนั้น ในการนี้ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) จึงได้ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ แก่เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เพื่อแสดงว่า เป็นองค์กรที่มีการจัดทำข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกและส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จักได้นำข้อมูลจากการดำเนินงานจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางการกำหนดกรอบนโยบายสำหรับการดำเนินการลดก๊าซปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรต่อไปภาพกิจกรรม