การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน)


เผยแพร่เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2563

เข้าชมแล้วทั้งหมด 29 ครั้ง


    เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น. นางโชติกา ฐิตะชนภัค รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) พร้อมด้วย,นางศรีรัตน์ วงษ์วิรัตน์ ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร, นายธวัช เทพยุหะ ผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนในครั้งนี้ กว่า 163 คน


    โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาของโรงเรียน และชี้แจงนโยบายของคณะผู้บริหาร ตลอดจนแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธภาพที่ดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง เพื่อรับทราบเรื่องการเรียนการสอน


    ทั้งนี้ในที่ประชุมได้มีการแสดงของเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลให้ผู้ปกครองที่มาร่วมการประชุมได้ชมเช่นการบรรเลงเพลงของวงดุริยางค์อนุบาล การแสดงของนักเรียนชั้นอนุบาล และการแนะนำตัวของเด็กนักเรียนเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไปภาพกิจกรรม