การประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 เทศบาลเมืองกำแพงเพชร


เผยแพร่เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2563

เข้าชมแล้วทั้งหมด 52 ครั้ง


    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร นายเฉลิมศักดิ์ เพชรเฉิดฉิน รองประธานสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 17 เปิดการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมี นางศศิธร ศริพงษ์ ทำหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ร่วมด้วยฝ่ายบริหาร นำโดย นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร และรองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร 2 คน คือ นางโชติกา ฐิตะชนภัค และนายนพพร ปานชัย พร้อมด้วยสภานิติบัญญัติ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร สำหรับการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 ในครั้งนี้ มีระเบียบวาระการประชุมเพื่อให้สภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชรพิจารณาดังนี้


ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงนการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 และสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เมื่อวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 (สำนักปลัดเทศบาล)

ระเบียบวาระที่ 3 ญัตติ เรื่อง ขออนุติจ่ายขาดเงินสะสมเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ (กองช่าง)

ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 8 โครงการ (กองช่างสุขาภิบาล)

ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นำขยะมูลฝอยมากำจัดในบ่อขยะของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร (กองช่างสุขาภิบาล)

ระเบียบวาระที่ 6 ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน กรณีเช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผงตลาดสดเทศบาล แผงตลาดสดต้นโพธิ์ และร้านค้าสวัสดิการ (หลังอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร) โดยไม่ต้องดำเนินการประมูล (กองคลัง)

ระเบียบวาระที่ 7 ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร (กองวิชาการและแผนงาน)

ระเบียบวาระที่ 8 ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบผู้ทรงคุณวุฒิตามที่สภาท้องถิ่นเห็นชอบ เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการศึกษาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร (กองการศึกษา)

ระเบียบวาระที่ 9 ญัตติ เรื่อง รายงานผลการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน กรณีเช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าตลาดไนท์บาร์ซ่า 2 โดยไม่ต้องดำเนินการประมูล (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) พร้อมกันนี้สภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้ร่วมกันพิจารณาและมีมติเห็นชอบ ในทุกญัตติภาพกิจกรรม