เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2564


เผยแพร่เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2563

เข้าชมแล้วทั้งหมด 60 ครั้ง


    เมื่อวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารดับเพลิง เทศบาลเมืองกำแพงเพชร นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2564 โดยมีนางศศิธร ศิริพงษ์ รองปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร กล่าวรายงาน ร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและพนักงาน เข้าร่วมในพิธีเปิดกันอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการทำงานเป็นทีม

2.เพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานด้านการดับเพลิง

3.เพื่อเสริมสร้างบุคลากรให้มีความสมารถในการทำงานภายใต้ระบบบัญชาการณ์ เหตุการณ์

4.เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ทักษะในการใช้อุปกรณ์ และเป็นการรับรู้ถึงวิทยาการใหม่ในการดับเพลิง พร้อมที่จะนำความรู้ที่ได้รับจกการฝึกอบรมเพื่อออกให้ความรู้ให้แก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษาต่อไป

   


    ผลที่คาดว่าจะได้รับในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในครั้งนี้คือ พนักงานของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีศักยภาพการทำงานด้านการดับเพลิง ภายใต้ระบบบัญชาการณ์ เหตุการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรู้ ทักษะในการใช้อุปกรณ์ และเป็นการรับรู้ถึงวิทยาการใหม่ๆ ในการดับเพลิง เป้าหมาย พนักงานของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาลจำนวน 23 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนวิทยากรจาก วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยวิทยาเขตพิษณุโลก และวิทยากจากบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความรู้ ความสามารถด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภาพกิจกรรม