การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL และประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2564 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขากำแพงเพชร


เผยแพร่เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2563

เข้าชมแล้วทั้งหมด 50 ครั้ง


    เมื่อวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.20 น. ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขากำแพงเพชร นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL และประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2564 จังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มาตั้งแต่ปี 2546 โดยดำเนินงานภายใต้ 3 ยุทธศาสตร์ คือ

1. การรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

2. การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน

3. การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด


    นายแพทย์ปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า จังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ในรูปแบบการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL และการประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE เพื่อคัดเลือกตัวแทนเยาวชน เข้าร่วมประกวดในระดับภาคเหนือ ทั้งนี้ การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL และการประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE จังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี สำหรับกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2563 มีสมาชิก TO BE NUMBER ONE จากอำเภอในจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้น 300 คน ผู้สมัครเข้าร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE แยกเป็น 3 ประเภทคือ Junior 2 ทีม Pre Teenage 6 ทีม และTeenage 11 ทีม โดยคัดเลือกประเภทละ 1 ทีม ร่วมประกวดระดับภาคเหนือ วันที่ 12-13 ธันวาคม 2563 ที่จังหวัดเชียงใหม่ และผู้สมัครเข้าร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL จำนวน 27 คน คัดเลือกไปแข่งขันระดับภาคเหนือ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 8 คนภาพกิจกรรม