เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดประชุมดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561-2565 ) เพิ่มเติมฉบับที่ 2


เผยแพร่เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2563

เข้าชมแล้วทั้งหมด 100 ครั้ง


    เมื่อวันที่ 16พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น.ณ ห้องประชุมชากังราว 4 (ขั้น 4) เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดประชุมดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561-2565 ) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 ของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เพื่อจะได้นำโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน และยังไม่มีในแผนพัฒนาการศึกษาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565 ) มาบรรจุเพิ่มเติม จากที่กล่าวมา จึงได้เชิญทุกท่านในฐานะคณะกรมการการศึกษาของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร มาประชุมฯ ในวันนี้ เพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาการศึกษาฯ ดังกล่าว และร่วมกันปรึกษาหารือในการพัฒนาการจัดการศึกษาของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ต่อไปภาพกิจกรรม