พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณผู้ที่ผ่านการอบรมโครงการอบรมผู้ประกอบการค้าอาหารและแผงลอย ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร


เผยแพร่เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2563

เข้าชมแล้วทั้งหมด 51 ครั้ง


    พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณผู้ที่ผ่านการอบรมโครงการอบรมผู้ประกอบการค้าอาหารและแผงลอย ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชากังราว 1 ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมผู้ประกอบการค้าอาหารและแผงลอย ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ร่วมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมือง หัวหน้าส่วนการงาน และผู้ประกอบการค้าอาหารและแผงลอยในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จากสถานการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมอย่างรวดเร็วทำให้วิถีชีวิต ประชาชนเปลี่ยนแปลงไปเป็นการบริโภคอาหารนอกบ้านเพิ่มมากขึ้น ประชาชนจึงมีโอกาสเสี่ยงต่อการรับประทานอาหารที่ไม่สะอาด จากสาเหตุที่ผู้ประกอบการอาหารและผู้สัมผัสอาหาร ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องความสำคัญของหลักสุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหาร ขาดการดูแลควบคุมกิจการที่ถูกสุขลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งจะทำให้อาหารเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อโรคส่งผลก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพประชาชนได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อาศัยในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชรและผู้มารับบริการได้บริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ซึ่งมีบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านสุขาภิบาลอาหารและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งต้องดูแลและควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารให้ได้มาตรฐานตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและที่สะสมอาหาร พ.ศ.2544เพื่อให้ผู้บริโภคและประชาชนได้บริโภคอาหารที่สะอาดและปลอดภัยจากสถานจำหน่ายอาหารในเขตเทศบาล จึงได้จัดทำโครงการอบรมผู้ประกอบการค้าอาหารและแผงลอย ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2563 ขึ้น เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร แก่ผู้ประกอบการค้าอาหารและแผงลอย ตลอดจนการรักษามาตรฐานความปลอดภัยของอาหารให้เกิดขึ้น เพื่อยกระดับมาตรฐานการประกอบกิจการร้านอาหารในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชรให้มีคุณภาพมีความปลอดภัยในการบริโภคอาหาร และสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยด้านอาหารแก่ผู้บริโภคต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์ คือ


1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการค้าอาหารและแผงลอย ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ข้อกำหนดท้องถิ่นของสถานประกอบการจำหน่ายอาหาร

2. เพื่อให้ผู้ประกอบการค้าอาหารในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ตระหนักและให้ความสำคัญเกี่ยวกับวิธีการดูแลสุขภาพตนเองและวิธีการเลือกวัสดุ อุปกรณ์และอาหารที่สดสะอาด ปราศจากสารปนเปื้อน

3. เพื่อให้ผู้ประกอบการค้าอาหารและแผงลอย ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร สามารถนำความรู้ ไปใช้ในการปฏิบัติงานและควบคุม ดูแล บริหารจัดการและพัฒนาสถานประกอบกิจการด้านอาหารให้ได้มาตรฐาน

    ในการนี้ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้มอบป้าย (Clean Food Good Taste)น อาหารสะอาด รสชาติอร่อย ให้กับร้านค้าอาหารในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จำนวน 10 ร้าน และได้รับความสนับสนุนวิทยากรจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร คือ นายกิตติ แก้วบุตร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการอบรมผู้ประกอบการค้าอาหารและแผงลอย ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ในครั้งนี้ภาพกิจกรรม